وبگاه شخصی محمد رحیم فروزه

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: محمد رحیم
نام خانوادگي: فروزه
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: مدیریت مرتع
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: forouzeh@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ایران  
كارشناسي ارشدمرتعداری دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ایران  
دكتريعلوم مرتع دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ایران   عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: بررسی اتنوبوتانی و پیش بینی زیستگاه برخی از گونه های مهم مرتعی
English:

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
استادیار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ایران 1394    تخصص اصلی
1-اتنواکولوژی
2-اتنوبوتانی
3-گیاهان دارویی و صنعتی
4-پیش بینی زیستگاه گونه های گیاهیآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


  بازديد : 16682
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان